logo
Giờ không kể ra hay trẻ nhưng người mắc bệnh dạ dày ngày càng nhiều. Cứ trong nhóm chơi cùng nhau hay trong gia đình là phải có khoảng 1/2 số người...
Chúng ta dành phần lớn cuộc sống để chờ đợi: chờ đợi một điều gì đó xảy ra, chờ đợi một chuyện gì đó kết thúc, chờ đợi một cái gì đó để bắt đầu. Nhưng...